Email Marketing Zetamail cung cấp sẵn chức năng thống kê chiến dịch theo lượng open, lượng click, lượng email hỏng, lượng dừng nhận tin,… 

Thống kê được thể hiện bằng cả số liệu và đồ thị, chi tiết tới tận từng người nào đã mở email ra đọc và đọc vào thời điểm nào. 

Các chức năng này cho phép bạn đánh giá hiệu quả các chiến dịch của mình và đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Xem thêm các hướng dẫn chức năng: https://zetaitc.freshdesk.com/support/solutions/folders/1000002967/page/1?url_locale=