Soạn thảo nội dung để gửi email marketing trên phần mềm email marketing của zetamail thông qua trình soạn thảo văn bản.


HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN ZETAMAIL

- CÁCH TẠO BẢNG VÀ CĂN CHỈNH KÍCH THƯỚC

- CÁCH CHÈN ẢNH VÀO TRONG NỘI DUNG

- CÁCH GÁN LINK VÀO TEXT

- CÁCH EDIT NỘI DUNG TỪ CÁC MẪU CÓ SẴN MÀ KHÔNG LÀM LỖI FONT - CÁCH SỬA, CĂN CHỈNH KÍCH THƯỚC FONT

- CÁCH THÊM TRƯỜNG CÁ NHÂN HÓA EMAILXem tiếp Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo văn bản trên zetamail - Phần 2