Kính gửi quý khách hàng,


Nhằm đảm bảo tính pháp lý và chính xác trong quá trình làm hợp đồng, cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng về mặt thời gian. Từ ngày 17/04/2020 Zetamail áp dụng chữ ký số điện tử phát hành bởi eSign của công ty Misa.

Chi tiết về thông tư, quy đinh pháp luật quý khách có thể tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-130-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-358259.aspx


Quý khách lưu ý về kiểm tra tính pháp lý của chứng thư trong hợp đồng ký với zetamail:

1. Kiểm tra trạng thái chứng thư số tại thời điểm thực hiện ký số, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên chứng thư số đó theo quy định tại Điều 5 Nghị định 130 trên hệ thống kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp chứng thư số đó; 

Để kiểm tra: 

Bước 1: Quý khách mở file đã ký chứng thư số bằng trình đọc adobe reader ( https://get.adobe.com/reader/ )

Bước 2: Quý khách bấm vào chữ ký của chúng tôi và xem trạng thái chứng thư số.


2. Trong trường hợp người ký sử dụng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp: Kiểm tra trạng thái chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp chứng thư số đó tại thời điểm thực hiện ký số trên hệ thống kỹ thuật của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia; 

ở đây là công ty cổ phần Misa.


Thông tin giấy chứng nhận của Misa: https://www.esign.vn/eSign/documents/giay_phep_ca.pdf

Thông tin chi tiết hơn về quy chế chứng thực: https://www.esign.vn/eSign/documents/misa_ca_quy_che_chung_thuc.pdf


Chữ ký số trên thông điệp dữ liệu chỉ có hiệu lực khi kết quả kiểm tra tại 2 Điều này đồng thời có hiệu lực.

Mọi chi tiết và câu hỏi quý khách có thể liên hệ nhóm hỗ trợ Zetamail.


Trân trọng cảm ơn.