Thiết lập Email Marketing

Cho phép bạn thiết lập các tính năng để có thể thực hiện gửi Email Marketing chăm sóc khách hàng Tiềm năng.

Để cài đặt được tính năng này cần kiểm tra các yếu tố sau:

- Trước tiên tài khoản của bạn là tài khoản được phép phân quyền quản lý mới có thể tích hợp các công cụ  (để biết tài khoản có được phân quyền không vui lòng liên hệ phần mềm AMIS để kiểm tra)

- Cần xác minh địa chỉ gửi ở Zetamail - trạng thái là "Đã xác minh"

Bước 1: Lấy Thông tin Token trên ZetaMail

Lưu ý: Bạn cần đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống ZetaMail.

1. Đăng nhập địa chỉ website https://www.zetamail.vn sau đó tạo 1 tài khoản dùng thử theo hướng dẫn tại đây

2. Đăng nhập tài khoản Zetamail, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Tài khoản của tôi.

3. Bạn coppy dãy chữ số (gồm 40 ký tự) tại dòng Secret Token.

Bước 2: Thiết lập Email Marketing trên AMIS.CRM

1. Chọn Thiết lập (biểu tượng bên dưới ) 

2. Chọn thiết lập Email.


3. Chọn mục Thiết lập Email Marketing.

4. Bạn Paste (Dán) dãy chữ số (gồm 40 ký tự) đã coppy ở bước 1 vào mục Secret Token.


Lưu ý: Thông tin Token được lấy từ Thông tin tài khoản cá nhân trên ZetaMail tại bước 1.

5. Nhấn Tiếp theo. Chương trình cho phép ghép trường thông tin từ ZetaMail với các trường thông tin của Tiềm năng, Liên hệ trên CRM.

  • Trường trên Zetamail: Lấy lên tất cả các trường và thứ tự sắp xếp tại ZetaMail.
  • Trường Tiềm năng, Liên hệ: Lấy lên danh sách và thứ tự sắp xếp các trường Tiềm năng/Liên hệ tại Thiết lập/Tùy chỉnh/Phân hệ.
*** Ở bước Ghép trường thông tin này hiện Zetamail và Amis vẫn chưa đồng nhất được các trường nên bạn vui lòng để tất cả trạng thái "Không gì"

6. Nhấn Cất để hoàn thành việc Thiết lập Email Marketing.

Lưu ý: Trường hợp đã “Thiết lập Email Marketing”, lần sau bạn vào lại mục này sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới.

  • Nhấn Cập nhật  : để hiển thị giao diện “Sửa thiết lập Email Marketing”.
  • Nhấn Ngừng kích hoạt: để ngừng kích hoạt Email Marketing
    *Nguồn: AMIS