Case: Chuyển đối người đăng ký thành người mua

 

I. “Chọn thẻ người đăng ký nghĩa” là Chọn danh sách khách hàng (“Danh sách khách hàng đăng ký” đã tạo trên hệ thống) để cài đặt workflow

*Nên chọn danh sách trống đã tạo trước, sau đó đổ email liên hệ vào danh sách. 

*Nếu dùng danh sách có sẵn liên hệ thì luồng sẽ không gửi chiến dịch cho các liên hệ có sẵn đó

Thiết lập luồng tự động:

(1) Chọn danh sách trống đã tạo trước

(2) Chọn “Tiếp”

 


II. “Gửi email chuyển đổi 1”

*Tạo 1 hành động

- (1) Đặt tên cho hành động 

- (2) Chọn điều kiện “Khi liên hệ gia nhập danh sách” 

- (3) chọn danh sách muốn cài đặt

- (4) Chọn hành động “Gửi 1 chiến dịch email” 

- (5) chọn chiến dịch muốn gửi (VD: Email chuyển đổi 1)

- (6) Tích chọn “Đồng ý, kích hoạt thao tác tự động”


- (7) Chuyển tab “Tùy chọn gửi” 

- (8) Thiết lập tên người gửi, (9) địa chỉ (email) gửi và (10) địa chỉ (email) nhận phản hồi 

-(11) Tích chọn theo dõi mở mail và click link trong chiến dịch

- (12) Chọn “Lưu”

Hành động sau khi tạo

III. “Nhấp URL (link) theo dõi (trong Email chuyển đổi 1)”

III.1 Tạo 1 hành động với điều kiện “Dựa vào link được click trong chiến dịch”

*Tạo 1 hành động

 1. Đặt tên cho hành động

 2. Chọn điều kiện kích hoạt “Dựa vào link được click”

 3. Chọn chiến dịch email và link trong chiến dịch muốn theo dõi

 4. Gắn tên Tag (Thẻ) cho khách hàng đã click link

 5. Chọn “Đồng ý, kích họa thao tác tự động” -> “Lưu”


*Lưu ý : 

- Hành động gắn thẻ là điều kiện bắt buộc khi KHÔNG có thêm hành động nào sau khi khách hàng mở mail (VD như gửi 1 chiến dịch đến khách hàng đã mở hay thêm khách hàng đã mở vào 1 danh sách mới,...) nên với case này thì luồng trên chính là luồng Yes = luồng đã mở

- Khi chọn 1 trong 2 điều kiện là “dựa vào link được click” hoặc “dựa vào chiến dịch email được mở” thì bước tiếp theo sẽ tự phân nhánh Yes = mở/click và No = không mở/không click. Trong case này bỏ qua thiết lập hành động của luồng Yes vì luồng Yes = hành động trước đó rồi.


Hành động sau khi tạo


III.3 Trường hợp khách hàng không click link (luồng No)

*Tạo 1 hành động

- (1) Đặt tên cho hành hành động

- (2) Chọn điều kiện “Với tất cả liên hệ đang chờ” (do khách hàng click link đã được thiết lập hành động gắn thẻ cho khách hàng (VD: khách hàng tiềm năng, click link Email chuyển đổi 1) => những khách hàng chưa/không click link là những khách hàng đang chờ được thiết lập hành động)

- (3) Chọn hành động “Gửi 1 chiến dịch email” 

- (4) chọn chiến dịch muốn gửi (VD: Email chuyển đổi 2)

- (5) Tích chọn “Đồng ý, kích hoạt thao tác tự động”


- (6) Chuyển tab “Tùy chọn gửi” 

- (7) thiết lập tên người gửi, (8) địa chỉ (email) gửi và (9) địa chỉ (email) nhận phản hồi 

- (10) Tích chọn theo dõi mở mail và click link

- (11) chọn “Lưu”

- (12) Thiết lập thời gian cho luồng (không click link sau bao nhiêu lâu): Thời gian tính từ lúc khách hàng nhận được Email chuyển đổi 1 đến lúc hệ thống gửi Email chuyển đổi 2 


Hành động sau khi tạo

IV. “Nhấp URL (link) theo dõi (trong Email chuyển đổi 2)”

IV.1 Tạo 1 hành động với điều kiện “Dựa vào link được click trong chiến dịch”

*Tạo 1 hành động


 1. Đặt tên cho hành động

 2. Chọn điều kiện kích hoạt “Dựa vào link được click”

 3. Chọn chiến dịch email và link trong chiến dịch muốn theo dõi

 4. Gắn tên Tag (Thẻ) cho khách hàng đã click link

 5. Chọn “Đồng ý, kích họa thao tác tự động” -> “Lưu”*Lưu ý : 

- Hành động gắn thẻ là điều kiện bắt buộc khi khách KHÔNG có thêm hành động nào sau khi khách hàng mở mail (VD như gửi 1 chiến dịch đến khách hàng đã mở hay thêm khách hàng đã mở vào 1 danh sách mới,...) nên với case này thì luồng trên chính là luồng Yes = luồng đã mở

- Khi chọn 1 trong 2 điều kiện là “dựa vào link được click” hoặc “dựa vào chiến dịch email được mở” thì bước tiếp theo sẽ tự phân nhánh Yes = mở/click và No = không mở/không click. Trong case này bỏ qua thiết lập hành động của luồng Yes vì luồng Yes = hành động trước đó rồi.

Hành động sau khi tạo


IV.3 Trường hợp khách hàng không click link (luồng No)

- (1) Đặt tên cho hành động 

- (2) Chọn điều kiện “Với tất cả liên hệ đang chờ” (do khách hàng click link đã được thiết lập hành động thêm vào 1 danh sách mới (Danh sách khách hàng click link Email chuyển đổi 2) => những khách hàng chưa/không click link là những khách hàng đang chờ được thiết lập hành động)

- (3) Chọn hành động “Gửi 1 chiến dịch email” 

- (4) Chọn chiến dịch muốn gửi (VD: Email chuyển đổi 3)

- (5) Tích chọn “Đồng ý, kích hoạt thao tác tự động”


- (6) Chuyển tab “Tùy chọn gửi” 

- (7) Thiết lập tên người gửi, (8) địa chỉ (email) gửi và (9) địa chỉ (email) nhận phản hồi 

- (10) Chọn “Lưu”

- (11) Thiết lập thời gian cho luồng No (sau bao nhiêu lâu không click link): Thời gian tính từ lúc khách hàng nhận được Email upsale 2 đến lúc hệ thống gửi Email upsale 3 

Hành động sau khi tạo

V. “Nhấp URL (link) theo dõi (trong Email chuyển đổi 3)”

V.1 Tạo 1 hành động với điều kiện “Dựa vào link được click trong chiến dịch”

 1. Đặt tên cho hành động

 2. Chọn điều kiện kích hoạt “Dựa vào link được click”

 3. Chọn chiến dịch email và link trong chiến dịch muốn theo dõi

 4. Gắn tên Tag (Thẻ) cho khách hàng đã click link

 5. Chọn “Đồng ý, kích họa thao tác tự động” -> “Lưu”

*Lưu ý : 

- Hành động gắn thẻ là điều kiện bắt buộc khi khách KHÔNG có thêm điều kiện nào sau khi khách hàng mở mail (VD như gửi 1 chiến dịch đến khách hàng đã mở hay thêm khách hàng đã mở vào 1 danh sách mới,...) nên với case này thì luồng trên chính là luồng Yes = luồng đã mở

- Khi chọn 1 trong 2 điều kiện là “dựa vào link được click” hoặc “dựa vào chiến dịch email được mở” thì bước tiếp theo sẽ tự phân nhánh Yes = mở/click và No = không mở/không click. Trong case này bỏ qua thiết lập hành động của luồng Yes vì luồng Yes = hành động trước đó rồi.

Hành động sau khi tạo


V.3 Trường hợp khách hàng không click link (luồng No)

- (1) Đặt tên cho hành động: 

- (2) Chọn điều kiện “Với tất cả liên hệ đang chờ” (do khách hàng click link đã được thiết lập hành động thêm vào 1 danh sách mới (Danh sách khách hàng click link Email chuyển đổi 3) => những khách hàng chưa/không click link là những khách hàng đang chờ được thiết lập hành động)

- (3) Chọn hành động “Gắn thẻ cho liên hệ (khách hàng ko có nhu cầu)” 

- (4) Tích chọn “Đồng ý, kích hoạt thao tác tự động” 

- (5) Chọn “Lưu”

- (6) Thiết lập thời gian cho luồng No (sau bao lâu không click link): Thời gian tính từ lúc khách hàng nhận được Email upsale 3 đến lúc được gắn thẻ

Hành động sau khi tạo


VI. Kích hoạt luồng và Lưu luồng

(1) Chọn kích hoạt luồng

- (2) Chọn “Lưu luồng” -> “Lưu và chuyển đến màn hình quản lý luồng”


*Sau khi kích hoạt và lưu luồng, bạn cần đổ liên hệ vào danh sách đã chọn ở phần để luồng bắt đầu chạy. Xem hướng dẫn nhập file liên hệ lên hệ thống tại đây.

VII. Theo dõi báo cáo thống kê

Sau khi đổ liên hệ vào luồng, luồng sẽ bắt đầu chạy. Ở những bước có hành động “gửi 1 chiến dịch email” sẽ có báo cáo thống kê về lượt mở mail, lượt click link,.... 

Để xem thống kê, ở những bước có hành động gửi 1 chiến dịch email  chọn Action -> “Xem thống kê”

Cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ: 

- Hotline ( Zalo): 0868 088 864 / 0985 242894


Chúc các bạn thành công với Email Marketing của Zetamail!